Mindekirken Easter Service April 17, 2022 at 11am - Bi-Lingual Service

Pastor:                         Gunnar Kristiansen, Mindekirken Pastor
Organist:                     Jordan Buchholtz
 
Choir Director:            John De Haan
Special Music:            Jordan Buchholtz, piano, William Wangensteen, piano,
Special Music:            Maggie Burr, Ariel Wilberg, violin, Mindekirken Band, Mindekirken Choir
Readers:                      Fride Mauritzen